Perunkirjoitukset

Perunkirjoitus on lain vaatima toimitus, jossa selvitetään kuolinpesän varat ja velat sekä perilliset ja testamentinsaajat omaisuudenjakoa varten.

Perunkirjoitus

Lain mukaan perunkirjoitus täytyy hoitaa kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta, riippumatta siitä, oliko vainajalla omaisuutta tai minkä ikäinen hän oli. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, joka toimitetaan Verohallintoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Tavallisesti perunkirjoitus maksetaan kuolinpesän varoista ennen perinnönjakoa.

Autamme sinua perunkirjoitusta varten tarvittavien papereiden ja dokumenttien hankkimisessa ja keräämisessä, jotta perukirja on varmasti oikein, laillinen ja ajallaan toimitettu.

Tarjoamme myös yleistä neuvontaa ja apua kuolinpesän asioiden hoidossa.

Perunkirjoitustilaisuus

Itse perunkirjoitukseen on kutsuttava todisteellisesti kaikki perilliset. Se tarkoittaa sitä, että jokainen on varmasti tietoinen järjestetystä perunkirjoitustilaisuudesta, vaikka ei saapuisikaan paikalle.

Perunkirjoitustilaisuudessa luetteloidaan perinnönjättäjän perilliset ja muut oikeudenomistajat sekä laaditaan yksityiskohtainen luettelo pesän varoista ja veloista. Samalla todetaan muut perintöveron määräämiseen liittyvät seikat, erityisesti puolisoiden välisiin varallisuussuhteisiin liittyvät oikeudelliset kysymykset, kuten lesken oikeus hallita jäämistöä jakamattomana tai olla luovuttamatta tasinkoa vainajan perillisille.

Pesänhoitaja valitsee perunkirjoituksen toimittajiksi uskotut miehet, jotka suorittavat omaisuuden luetteloinnin ja arvioinnin. Yleensä sama henkilö toimii myös pesän ilmoittajana. Tämä velvollisuus kuuluu lain mukaan sille, joka on parhaiten perillä pesän tilasta.

Kuolinpesän asioiden hoitaminen

Henkilön kuoltua hänen oikeutensa ja velvollisuutensa siirtyvät kuolinpesälle. Kuolinpesän asioista päättävät pesän osakkaat yhdessä. Kuolinpesän osakkaita ovat yleensä lapset tai heidän jälkeläisensä tai leski, jos puolisoilla oli avio-oikeus toistensa omaisuuteen.

Meiltä saat asiantuntevaa apua ja opastusta myös kuolinpesän asioiden hoitoon.